CUBS plus, s.r.o.
CUBS, s.r.o., Masarykova č. 21, 040 01 Košice

E-mail: info@cubs.sk
Mobil: +421 918 434 374, +421 903 608 164
Vypracujeme Vám
bezpečnostný projekt
na ochranu osobných údajov.


Vítame Vás na našej novej www stránke zameranej na vypracovanie bezpečnostných projektov na ochranu osobných údajov.

Ochrana osobných údajov

 

Ochrana údajov patrí do oblasti základných ľudských práv a slobôd. Účelom tejto ochrany je chrániť práva a slobody každého, koho osobné údaje sa na našom území spracovávajú alebo sa majú spracúvať v zahraničí. Ochrana osobných údajov v Slovenskej republike musí spĺňať požiadavky zabezpečenia ochrany osobných údajov na štandardnej európskej úrovni.


Každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel spracúvania osobných údajov, určí podmienky ich spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene je považovaný za prevádzkovateľa informačného systému (IS), ktorý by podľa § 19 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov mali prijať bezpečnostné opatrenia formou bezpečnostného projektu alebo formou bezpečnostnej smernice.


Zákon pritom definuje pojem informačný systém ako systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva alebo má spracúvať akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov prístupných podľa určitých kritérií, bez ohľadu na to, či ide o informačný systém centralizovaný, decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom alebo geografickom základe.


Vo všetkých týchto prípadoch vzniká povinnosť vypracovať bezpečnostný projekt pre prevádzkované informačné systémy.

V prípade porušenia niektorých ustanovení zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov musí Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky uložiť prevádzkovateľovi informačného systému pokutu, a to až do maximálnej výšky 200.000,00 € !